baidu.comgoogle.comaol.comamazon.comyahoo Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thông tư 02/2016-BXD - SistalandSistaland
Your search results

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thông tư 02/2016-BXD

Posted by sistaland on 02/08/2016
| 0

 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

XEM CHI TIẾT - Thông tư ban hành quý chế quản lý và sử dụng chung cư