Còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt theo tiến độ

Còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt theo tiến độ

Trang chủ » Tin tức » Còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt theo tiến độ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành văn bản 1256/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết 61/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính phủ; đến nay, có 108/111 quy hoạch thẩm định xong, nhiều quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt (bao gồm Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 17 quy hoạch ngành quốc gia, 1 quy hoạch vùng và 26 quy hoạch tỉnh). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quy hoạch chưa được phê duyệt theo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, hoàn thiện trình phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các bộ tập trung chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch cấp quốc gia. Đối với các quy hoạch cấp quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch theo quy định, trừ những nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; xây dựng, trình ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định; rà soát, chỉnh lý hồ sơ, bảo đảm thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, bảo đảm hoàn thành trong tháng 12/2023.

Đối với 12 quy hoạch cấp quốc gia đã được thẩm định, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 5/12/2023. Đối với 5 quy hoạch cấp quốc gia đã trình thẩm định, khẩn trương tổ chức thẩm định để hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

Đối với quy hoạch vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và cơ quan liên quan hoàn thiện nội dung quy hoạch các vùng theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở tích hợp nội dung của các quy hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt hoặc được thẩm định, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng để tổ chức thẩm định. Tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch các vùng theo Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch tỉnh. Đối với 26 quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẩn trương tổ chức công bố, công khai quy hoạch; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch; rà soát, chỉnh lý hồ sơ, bảo đảm thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, bảo đảm hoàn thành trước ngày 5/12/2023.

Đối với 10 quy hoạch tỉnh đã trình phê duyệt, khẩn trương phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu để đủ điều kiện trình phê duyệt trước ngày 5/12/2023. Đối với 23 quy hoạch tỉnh đã được thẩm định, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quy hoạch theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 5/12/2023. Đối với 1 quy hoạch tỉnh đã trình thẩm định, khẩn trương tổ chức thẩm định để hoàn thiện các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/12/2023. Đối với 3 quy hoạch tỉnh chưa trình thẩm định, cần tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ, gửi xin ý kiến và trình thẩm định theo quy định, phấn đấu trình phê duyệt trong tháng 12/2023.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức lập, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt các quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch; cam kết chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng quy hoạch. Tập trung chỉ đạo việc tham gia ý kiến tham vấn, ý kiến thẩm định và ý kiến rà soát đối với quy hoạch theo đúng thời hạn. Hoàn thành việc tham gia ý kiến thẩm định đối với các quy hoạch vùng chậm nhất đến hết ngày 5/12/2023.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức lập, trình thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch; cam kết chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng quy hoạch.

Theo Thanh Xuân (VnEconomy)

Các tin khác