Sửa Luật đất đai: Lấy ý kiến nhân dân 12 nội dung chính

Sửa Luật đất đai: Lấy ý kiến nhân dân 12 nội dung chính

Trang chủ » Tin tức » Sửa Luật đất đai: Lấy ý kiến nhân dân 12 nội dung chính

Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà xung quanh việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật đất đai (sửa đổi).

* Xin bộ trưởng có thể thông tin về quá trình chuẩn bị, dự kiến triển khai việc tiến hành lấy ý kiến nhân dân liên quan đến dự án Luật đất đai (sửa đổi) đến nay đã thực hiện ra sao?

- Để dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Quốc hội giao Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Đây là sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong tham gia lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời thực hiện vai trò, trách nhiệm trong sở hữu toàn dân về đất đai được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 và khẳng định trong các nghị quyết của Đảng.

Việc tổ chức lấy ý kiến sẽ được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong đó góp ý trực tiếp bằng văn bản, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thông qua Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan thông tấn báo chí.

Thông qua điều tra xã hội học về nội dung chính sách, tác động các chính sách trong dự thảo luật và các hình thức khác phù hợp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật. Theo kế hoạch thời gian lấy ý kiến từ ngày 3-1-2023 đến hết ngày 28-2-2023.

Tuy nhiên do thời gian trên trùng dịp Tết Nguyên đán, do đó Chính phủ và Ủy ban Kinh tế báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định kéo dài thời gian lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đến 15-3-2023. Việc này để có thêm thời gian lấy ý kiến nhân dân.

* Những nội dung chính nào của dự án luật sẽ được coi là trọng tâm, trọng điểm đưa ra lấy ý kiến nhân dân, thưa ông?

- Ngoài việc lấy ý kiến toàn diện dự thảo luật, từ tổng kết đánh giá thực tiễn, tổng hợp ý kiến quan tâm của cử tri, nhân dân những năm qua, Chính phủ đã đề xuất 12 nhóm vấn đề trọng tâm, trọng điểm xin ý kiến báo cáo Thường vụ Quốc hội xem xét. Đây đều là vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, cũng như thực hiện vai trò của chủ sở hữu đối với đất đai.

Cụ thể như quy định về lấy ý kiến và công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; quyền của người sử dụng đất trong khu vực quy hoạch, trách nhiệm tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai việc hủy bỏ thu hồi đất, chuyển mục đích đối với đất đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất mà sau ba năm không thực hiện.

Về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch đất đai cho phát triển đất nước.

Về giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất đảm bảo công khai minh bạch, phát huy được nguồn lực đất đai.

Các trường hợp Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Các trường hợp thỏa thuận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất.

Hay những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như thủ tục hành chính, nhất là đăng ký, cấp giấy chứng nhận, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; giao dịch điện tử về đất đai, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Về cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm.

Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, đất sử dụng đa mục đích, sử dụng đất kết hợp.

Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và giải quyết tranh chấp đất đai; trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu đối với đất đai và nguyên tắc để đảm bảo sự thống nhất trong áp dụng và thi hành luật.

* Một số nội dung liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư hay vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, vấn đề giá đất, ghi tên thành viên gia đình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... nhận được nhiều quan tâm của đại biểu Quốc hội và dư luận. Các vấn đề này dự kiến sẽ được lấy ý kiến như thế nào?

- Đây là hai vấn đề hết sức quan trọng của Luật đất đai (sửa đổi) được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội và dư luận xã hội. Thứ nhất trong tiến trình phát triển đất nước, việc chuyển dịch đất đai là xu thế tất yếu.

Tuy nhiên, để mọi người dân được hưởng lợi từ quá trình chuyển dịch này thì các cơ chế chuyển dịch Nhà nước thu hồi để đấu g iá, đấu thầu, giao hay cho thuê hoặc cho phép tự thỏa thuận để chuyển mục đích sử dụng cùng các chính sách bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo sinh kế cho người sử dụng đất là hết sức quan trọng.

Nội dung lấy ý kiến về vấn đề này tập trung vào tiêu chí, điều kiện, trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong đó có quy định bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở.

Quy định về các điều kiện hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng xã hội phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền và thứ tự ưu tiên lựa chọn địa điểm tái định cư (tại địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi.

Đến địa bàn cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố nơi có đất thu hồi, rồi mới đến địa bàn khác có điều kiện tương đương) và việc lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thứ hai về người sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân, đây là vấn đề có tính lịch sử trong quản lý, sử dụng đất đai. Việc giao đất, cho thuê đất nông nghiệp trước đây được tính theo nhân khẩu và được chứng nhận quyền sử dụng đất theo tên của chủ hộ gia đình.

Việc tiếp tục thực hiện giao đất và chứng nhận quyền sử dụng đất theo hộ dẫn đến khó khăn trong xác định ai là những người có quyền sử dụng đất. Nhất là khi chủ hộ thực hiện các quyền như chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê... dẫn đến phát sinh tranh chấp pháp lý.

Trong Bộ luật dân sự năm 2015 chỉ quy định về cá nhân và pháp nhân, việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật đất đai.

Dự thảo luật xin ý kiến nhân dân lần này không quy định về đối tượng là hộ gia đình trong các quan hệ đất đai mới.

Nhưng có quy định xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp hộ gia đình đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất trước ngày luật có hiệu lực thi hành để đảm bảo đầy đủ quyền, nghĩa vụ cho các thành viên trong hộ gia đình.

* Sau khi lấy ý kiến nhân dân, việc tiếp thu sẽ được triển khai ra sao và sẽ tiến hành công bố công khai các nội dung tiếp thu chỉnh sửa dự án luật thế nào?

- Trước hết phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan ý kiến nhân dân gửi về Chính phủ qua cơ quan soạn thảo. Chính phủ sẽ có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo luật.

Dự thảo báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cùng với hồ sơ dự án luật sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đồng thời thông tin công khai đến nhân dân.

Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ĐẶNG HÙNG VÕ:

Cần kèm theo các chính sách cho dễ hiểu

Việc lấy ý kiến với các văn bản pháp luật của chúng ta thời gian qua vẫn bị đánh giá mang nhiều tính hình thức.

Đa số vẫn theo kiểu đưa một dự án luật rất dài, rất rắc rối và không kèm theo các chỉ định về chính sách nên người dân không biết góp ý thế nào. Trong khi người dân phát biểu về chính sách thạo hơn điều luật.

Do đó đối với dự án Luật đất đai (sửa đổi) khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân cần kèm theo các chính sách, đặc biệt các chính sách có đổi mới so với trước đây mà nghị quyết 18 của trung ương nêu ra đã được đưa vào dự luật.

Đặc biệt các chính sách lớn mà nghị quyết 18 nêu ra về việc làm rõ tiêu chí, điều kiện của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Điều này được rất nhiều người quan tâm để sao cho có lợi cho Nhà nước nhưng cũng phải có lợi cho cả người bị thu hồi đất.

Đây là một trong những tâm điểm của đổi mới Luật đất đai cần lấy ý kiến người dân. Cạnh đó, nghị quyết 18 cũng đặt ra vấn đề thương mại hóa quyền sử dụng đất và đây là nền tảng của đổi mới hệ thống tài chính đất đai. Việc này cần xem người dân có ý kiến ra sao.

Trong việc lấy ý kiến phải đảm bảo để người dân đóng góp ý kiến thực sự và thể hiện được rằng điều gì người dân mong muốn nhất, tức có nhiều ý kiến nhất.

Sau đó chúng ta có thể tổng kết lại, nêu rõ việc chính sách nêu ra thế này, luật đã thể chế và ý kiến của người dân. Khi đó mới đạt được hiệu quả của việc lấy ý kiến để xây dựng luật chứ không phải hình thức.

Trước đây, sau khi lấy ý kiến toàn dân về dự án luật thường có báo cáo trình Quốc hội với quan điểm của người tiếp thu ý kiến toàn dân. Nhưng hiện nay rất cần phải có báo cáo toàn dân để nêu rõ việc sau khi lấy ý kiến đã xử lý ra sao. Làm được như vậy sẽ tăng thêm tính công khai, minh bạch của việc lấy ý kiến.

Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC (giám đốc Công ty luật ANVI):

Quan trọng nhất là tiếp thu ý kiến nhân dân

Dự án Luật đất đai (sửa đổi) rất quan trọng và nhiều nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Trong đó có vấn đề như thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề tài chính đất đai...

Do đó cần xác định các nội dung trọng tâm, dư luận quan tâm để lấy ý kiến nhân dân. Việc lấy ý kiến cũng không cần nhiều mà cần chất lượng, rõ ràng, đưa ra các giải pháp cụ thể. Đồng thời quan trọng nhất là việc sàng lọc, xử lý, tiếp thu các ý kiến nhân dân nêu ra sẽ được thực hiện như thế nào trong dự thảo.

Điều đó rất cần có những quyết tâm, tư duy, quan điểm, thay đổi đột phá. Đồng thời phải tránh cho được việc hình thức, làm cho có đối với lấy ý kiến nhân dân.

Theo THÀNH CHUNG ghi (CafeF) 

Các tin khác